۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
English
صفحه اصلی
دستورالعمل صيانت از حقوق شهروندي

كليات:

1.   دبيران حقوق شهروندي دستگاههاي اجرايي و مديران كل اجتماعي استانداري ها ،مسئول پي گيري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي اين دستور العمل مي باشند .

2.      جلسات منظمي با حضور مديران مراكز تابعه و واحدهاي تحت پوشش  براي توجيه برنامه ها و پي گيري اجراي آنها برگزار مي شود.

3.   مخاطبان اصلي برنامه ها واقدامات صيانت از حقوق شهروندان ،ارباب رجوع، كاركنان و مديران دستگاه هاي اجرايي مي باشند.

4.   گزارش نوبه اي سه ماهه از اجراي برنامه ها به همراه مستندات مربوطه به دبرخانه ستاد مركزي ستاد صيانت ارسال مي گردد.

5.      از تجربيات موفق و ايده هاي نو و ابتكارات موثر ساير دستگاه ها و استان ها در اجراي برنامه ها استفاده مي شود.

6.       در برگزاري كارگاه ها و جلسات آموزشي و اخلاق داري از حقوق دانان و اساتيد مورد تاييد حوزه و دانشگاه استفاده شود.

7.   برگزاري جلسات حقوق شهروندي را مي توان با جلسات مستقل ستاد صيانت و يا با جلسات شوراي فرهنگي دستگاه مربوطه تجميع كرد.

8.      در پايان هر برنامه از مخاطبين نظر سنجي به عمل آورده و از نتايج آن براي بهبود برنامه هاي بعدي استفاده شود.

9.   ستاد صيانت استان ها در صورت لزوم مي توانند بر اساس مقتضيات و شرايط فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي و ...استاننسبت به بومي سازي برنامه هاي حقوق شهروندي با هماهنگي دبرخانه ستاد مركزي صيانت اقدام نمايند.

10. با توجه به اينكه برنامه ها ي ابلاغي حقوق شهروندي جزو وظايف جاري وذاتي دستگاهها و ادارات دولتي بوده و ارايه آن توسط  مركزي صيانت به دليل اهميت آن مي باشد ،بنابراين ضمن تاكيد بر اهتمام لازم در اجراي برنامه ها  ،در صورت نياز از اعبارات فرهنگي،اجتماعي و ساير منابع دستگاه و اداره متبوع استفاده نمايند.

 

 

*برنامه اول: تعيين سياست ها و راهبردهاي صيانت از حقوق شهروندي

اقدامات :

1.      تعيين راهبردهاي اجرايي و احصاشخص هاي صيانت از حقوق شهروندي در دستگاه هاي اجرايي

2.      بررسي وضعيت موجود،تبيين وضعيت و اولويت بندي شاخص هاي صيانت از حقوق شهروندي

3.   اختصاص سازي شاخص هاي صيانت از حقوق شهروندي(وظايف تخصصي سازمان) در دستگاههاي اجرايي مربوطه (ستاد وصف)

4.   تعريف ئ تبيين حداقل 5 مورد از شاخص هاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي (ستاد وصف) (به عنوان اولويت دستگاه) به منظور عملياتي نمودن آنها

5.      تدوين منشور حقوق شهروندي(تعهدات و اهداف سازماني) هر دستگاه بصورت عملياتي نه شعاري

*برنامه دوم :آموزش و توانمنسازي مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي

اقدامات :

1.   آموزش منشور حقوق شهروندي سازمان و آموزش مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرايي از طريق برگزاري كارگاه ها  ودوره اي آموزشي ضمن خدمت (يك مرحله)

2.      اطلاع رساني و آگاه سازي كاركنان نسبت به شاخص ها ومعيارهاي منشور حقوق شهروندي

3.   استفاده از ظرفيت  فرهنگي و اجتماعي سازمان در جهت ايجاد حس مسئوليت پذيري اجتماعي ،تقويت روحيه خود كنترلي ،وجدان كاري ودين مداري مديران و كاركنان (اين بند دقيقا توانمند سازي  است كه ارتباطي مستقيمي با بحث پيشگيري دارد وبهتر است در اين قسمت عنوان شود)

4.   برگزاري همايش آموزشي و توجيهي با حضور مديران ،كارشناسان و كاركنان دستگاه مربوط با موضوع  صيانت از حقوق شهروندي و ارتقاء سلامت  نظام اداري و رشد ارزش هاي اخلاقي جامعه اداري (اخلاق سازماني) -(يك بار در سال)

5.   برگزاري نشست هاي علمي و تخصصي ، به منظور هم انديشي  ،آسيب شناسي و دست يابي به راه كارهاي انضباط اداري و ترويج قانون گرايي و پيشگيري از تخلفات و فساد ادراي (دو  بار در سال )

6.   برگزاري جلسات اخلاق اداري ماهانه  براي مديران و كاركنان دستگاه اجرايي، مراكز تابعه و استان هاي سراسر كشور با استفاده از اساتيد اخلاق

7.   توليد و توزيع بسته هاي آموزشي حقوق شهروندي و مباحث كلاس هاي اخلاق اداري براي مديران وكاركنان و برگزاري مسابقات از محتوي آموزشي آن ها

8.      اطلاع رساني و آگاه سازي كاركنان نسبت به شاخص ها ومعيار هاي منشور حقوق شهروندي

9.   نظر سنجي از شركت كنندگان در برنامه هاي آموزشي و مسابقات اجرا شده به منظو ارتقاي بهبود كيفيت و اثر بخشي برنامه هاي آتي

 

توضيحات : به منظور تسهيل در اجراي اين برنامه مقرر گرديده است كه دفتر آموزش و پژوهش استانداري با همكاري جهاد دانشگاهي نسبت به برگزاري دوره هاي مورد نظر اقدام نمايند. ازاينرو كليه دستگاه ها مي توانند جهت دوره هاي مورد اشاره هماهنگي لازم را با مراكز معرفي شده داشته باشند .

 

*برنامه سوم: اطلاع رساني و آگاه سازي شهروندان

اقدامات:

1.   آگاه سازي عموم مردم به ويژه مراجعين نسبت به حقوق ،تكاليف و انتظارات متقابل آنان و سازمان(بصورت بروشور ،ارسال پيامك ، پايگاه اطلاع رساني و ....)

2.      بهره گيري از ظرفيت صدا و سيما،و تبليغات شهري و.... براي توجيه  آموزش همگاني

3.      تهيه و توزيع بروشورهاي آموزشي ،توجيهي مناسب براي درياقت كنندگان خدمات از سازمان ها و ادارات متبوع

4.      راهنمايي و اطلاع رساني منااسب به مراجعين از نحوه ارايه تسهيلات  و خدمات به آنان

 

 

 

 

 

*برنامه چهارم: پيشگيري از تضييع حقوق شهروندان

اقدامات:

1.   تقويت استفاده از ظرفيت هاي نظارتي  سازمان از جمله : حراست،بازرسي امور حقوقي ،حفاظت پرسنل، بسيج،شوراي امر به معروف و نهي از منكر،ائمه جماعت و افراد معتمد وموثر براي فعال سازي نظارت،عمومي و كاهش تخلفات اداري و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان.

2.   ارشاد كاركناني كه در استانه و معرض تخلفات اداري  قرار مي گيرند از طريق ارجاع به دوره هاي آموزشي ،تذكر و مشاوره قبل از انجام تخلف و رسدگي توسط هيات تخلفات اداري

3.      بروز رساني بانك اطلاعات تخلفات اداري و تضييع حقوق  شهروندان

4.      افزايش تعامل با واحدهاي نظارتي ساير دستگاه هاي اجرايي  براي پيشگيري از تضييع يا احقاق حقوق  شهروندان

5.      احياي فريضه ((امر به معروف ونهي از منكر)) در سازمان وهمكاري در اجراي طرح نظارت همگاني

6.   بررسي تخلفات كاركنان در برخورد نامناسب با ارباب رجوع وعدم توجه به تكريم آنان توسط بعضي از كاركنان در ستاد صيانت پس از تذكر و در صورت تكرار معرفي جهت رسدگي به هيات تخلفات اداري

7.   شناسايي كانون ها و بسترهاي جرم خيز در ساختارها و گلوگه ها  اداري و انجام  افدامات پيشگيرانه براي سالم سازي محيط اداري

8.      احصاي فراواني تخلفات كاركنان در حوزه برخورد با شهروندان و بررسي علل و اصلاح فرآيند تغير كارمندان خاطي

 

 

 

 

 

*برنامه پنجم: ارتباطات مردمي و توسعه خدمات الكترونيكي

اقدامات:

1.   توسعه خدمات الكترونيكي و گسترش  هر چه بيشتر مراكز ارايه تسهيلات و خدمات، ارتقاءسامانه تلفني ، سايت وپيامك به منظور افزايش رضايت مندي كاربران ومراجعين و نيز پيش بيني ساز وكارهاي جايگزين در صورت مختل شدن سيستم موجود

2.   رسيدگي به شكايت و اختصاص حداقل دو ساعت در هفته توسط  مديران عالي و مياني  براي ملاقات عمومي(تهيه ليستي از درخواستهاي مردمي جهت ملاقاتهاي عمومي به منظور مستند سازي )

 

3.   حضور مديران عالي و مياني در مجامع عمومي نظير  مساجد، نماز جمعه ها ، مناسبت هاي ملي و مذهبي و پاسخ به سوالات و در خواست هاي مردمي

4.      داير كردن ميز خدمت مجهز به IT در ورودي ادارات با استفاده از افراد خوش برخورد ، توانمند و با انگيزه

5.      استفاده از تلفن گويا و ارسال پيامك و سايت هاي سازمان جهت آشنايي كاركنان ومردم با قوانين و مقررات

6.       استفاده از پيامك جهت اطلاع رساني آخرين وضعيت مكاتبات به شهروندان

*برنامه ششم: روان سازي قوانين ومقررات

اقدامات:

1.      شناسايي قوانين ومقررات  زائد و دست و پاگير اداري ، موازي ومزاحم

2.   جمع آوري پيشنهادات اصلاحي و قوانين و مقررات زائد و ناكار آمد از مراكز مربوطه و پي گيري اصلاح، تنقيح و تصويب از طريق مراجع ذي صلاح

3.   بررسي ضوابط ، مقررات و آئين نامه ها و دستور العمل هاي  موجود و شفاف سازي و اصلاح نظامات  و فرايند ها ارائه خئمات در موسسات تحت نظارت براي تسهيل امور مراجعين

4.   انعقاد تفاهم نامه همكاري در راستاي ارتقاي فرهنگ حقوق شهروندان با دستگاه هاي ذير بط (قضايي،رسانه ملي،مراكز آموزشي و ...) براي كاركنان ،مديران و مراجعين

5.      اجراي بخشنامه اصلاح ساختار  ستاد صيانت دستگاه هاي اجرايي به شماره 134071/8 مورخ 25/10/91


 

*برنامه هفتم : فضا سازي و تبليغات محيطي

اقدامات:

1.      فضا سازي و تبليغات  اثر بخش براي كاركنان  و مراجعين با استفاده از روش ها ، شيوه ها و ابزارهاي نوين

2.      استفاده از منابع  و آموزه هاي ديني ، اخلاقي، تربيتي و علمي در حوزه هاي مربوط به حقوق شهروندان

3.      حمايت از ظرفيت هاي مردمي ، هنرمندان و آثار هنري آنان و نظرات كارشناسان تبليغات و رسانه براي ترويج حقوق شهروندي

4.      تغيير نوبه اي محتواي تبليغات محيطي د طول سال حداقل 4 مرحله

5.      اختصاص بخشي از محتواي نشريه هاي داخلي به بحث حقوق شهروندي يا تهيه بروشور

6.   مصاحبه با رسانه هاي جمعي و تشكيل ميز گردهاي تبيين حقوق شهروندي توسط مديران و كارشناسان آگاه –درج مطالب حقوق شهروندي مرتبط با حوزه سازماني دستگاه جهت اطلاع رساني

7.      تهيه متون و محتوتي مناسب با محوريت حقوق شهروندي براي توليد فيلم و سريال ومحصولات متنوع فرهنگي و هنري

8.      نصب تابلوي منشور اخلاقي و شاخص هاي تخصصي دستگاه (با عنايت به بند3 برنامه اول ) سازمان مربوطه در منظر مراجعين

*برنامه هشتم: تشويق و ترغيب

اقدامات:

1.   تشويق و ترغيب مديران و كاركنان خوش برخورد، پي گير و پاسخگو نسبت به مراجعين و پي گيري تنبيه متخلفين در اين موضوع

2.   پيش بيني مشوق هاي لازم با رعايت شاخص هاي ارزيابي با لحاظ  كردن ايجاد انگيزه در سايرين شده و پرهيز از تاثير منفي بر ديگران

3.      اجراي برنامه هاي پيشنهادي تشويقي پس از بحث  و بررسي و تصويب در ستاد صيانت دستگاه و اداره متبوع

4.   توجه به ضوابط ، مقررات و آيين نامه هاي اين موضوع در قانون خدمات كشوري و طرح تحول اداري و دستور العمل ارزشيابي كاركنان

5.   استفاده از ظرفيت مناسبت هاي ملي (جشنواره شهد رجايي ، هفته دولت) ومناسبت هاي اختصاص دستگاههاي اداري و اردو هاي زيارتي ، سياحتي و فرهنگي براي تشويق و ترغيب مديران وكاركنان

6.   استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد كاركنان در حوزه رعايت حقوق شهروندان به عنوان يكي از شاخص هاي توانايي، لياقت و شايستگي آنان در انتصصاب و ترفيعات

7.      احتساب دوره ها و كارگاه هاي آموزشي در سر جمع آموزش هاي حين خدمت كاركنان

*برنامه نهم : پايش و بررسي وضعيت حقوق شهروندي

اقدامات:

1.      برقراري نظام هوشمند و منطقي نظارت و ارزيابي رعايت حقوق شهروندي (در سطح سازمان و واحد هاي تابعه)

2.      تدوين معيارهاي ارزيابي حقوق شهروندي سازمان مبتني بر قوانين و مقررات جاري

3.      نظارت بر رعايت حقوق شهروندان و تفكيك متخلف  ناآگاه و غافل از متمردين و مغرضين

4.      برقراري ضمانت هاي اجرايي بازدارنده و مناسب

5.      نظر سنجي و پايش از ميزان رضايت مندي مراجعيندر ارتباط با چگونگي ارايه خدمات به مردم.

6.       پايش و آسيب شناسي نارضايتي هاي مردمي از نابساماني هاي قانون  و بورو كراسي اداري

7.      پايش آسيب شناسي نارضايتي هاي مردمي از نابساماني هاي قانوني  و بروكراسي اداري

تاریخ به روز رسانی: 2018/02/27
تعداد بازدید: 9524
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal